مدل های بسیار زیبا از گردنبند های جدید

.
3!5
6. Erickson Beamon Pop Tart Horn Necklace

I think big chunky necklaces like these are hard to pull off cause they can come off looking plasticy and tacky but I think this is cute


مدل های بسیار زیبا از گردنبند های جدیدمنبع:
http://archivephoto.mihanblog.com